Dags får kårstämma 2018-11-05

Dags för kårstämma!
Måndagen den 5:e november klockan 18.00 är det dags för kårstämma. Där kommer vi att summera det gångna året och välja ny styrelse. Dagordning bifogas i en separat bilaga.
Stämman kommer att hållas i scoutlokalen på Saltmätargatan 1.
Motioner till stämman skall vara kårstyrelsen till handa senast en vecka innan stämman och skickas per mail till ks@afscout.se.

Ett förslag till att ändra en mening i stadgarna under paragraf 4 § Ledare kommer att tas upp under kårstämman. Meningen lyder idag:
“Kåren eftersträvar att samtliga ledare har utbildning motsvarande Ledarutbildning BAS och Ledarutbildning SCOUT.
Ändring till:
“Kåren eftersträvar att samtliga ledare har utbildning motsvarande Leda scouting och Leda avdelning samt att varje ledare, ledarassistent samt övrig funktionär i scoutkåren måste gå utbildningen trygga möten senast var tredje år”

Såhär står det om rösträtt och omröstning på kårstämman i våra stadgar i Adolf Fredriks scoutkår:

”12 § Rösträtt och omröstning på kårstämman
För utövande av rösträtt och fattande av beslut på kårstämman gäller:
att varje medlem har en röst,
att rösträtt inte får utövas genom ombud,
att beslut fattas genom öppen omröstning, men att personval, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning,
att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande samt
att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid personval, då lotten avgör.

Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter”

Är man förälder eller övrig anhörig men inte medlem i scoutkåren är man självklart varmt välkommen att delta i kårstämman men utan att rösta.

Vi kommer bjuda på fika under kvällen.
Varmt välkomna!